Privātuma politika

MĒRĶIS

Privātuma politikas mērķis ir sniegt datu subjektam – fiziskajai personai – informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem, tiesisko pamatu, personas datu saņēmēju kategorijām, datu glabāšanas ilgumu un drošību, kā arī datu subjekta tiesībām.

DATU PĀRZINIS

SIA “JA mēbeles”, reģ. nr.: 40203510474, juridiskā adrese Garozas iela 15A, Jelgava

DARBĪBAS SFĒRA

Šo Privātuma politiku SIA “JA mēbeles” piemēro, veicot personas datu apstrādi. SIA “JA mēbeles” nodrošina, ka Jūsu personas dati tiek aizsargāti, ņemot vērā šajā politikā aprakstītos noteikumus un ievērojot 2016. gada 27. aprīļa ES Vispārējās personas datu aizsardzības regulas nr. 2016/679 prasības. SIA “JA mēbeles” apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai Jūsu dati būtu konfidenciāli un droši uzglabāti.

APSTRĀDES NOLŪKI

SIA “JA mēbeles” var izmantot Jūsu sniegtos personas datus šādiem nolūkiem:

  • Potenciālo darbinieku atlasei, saņemot Jūsu CV un pieteikumu;
  • Lai nodrošinātu ērtu preču un pakalpojumu apkalpošanas servisu;
  • Preču pārdošanas un piegādes darījuma noformēšanai, un pakalpojumu sniegšanai;
  • Lai nodrošinātu ātru un kvalitatīvu komunikāciju, atbildot uz personu iesūtītiem jautājumiem vai komentāriem;
INFORMĀCIJAS IZPAUŠANA

Personas dati var tikt nodoti trešām personām tikai tādā apmērā un veidā, kā tas ir noteikts šajā politikā noteikto mērķu sasniegšanai, un ciktāl SIA “JA mēbeles” ir tiesības vai pienākums to darīt saskaņā ar likumu vai ar Jums noslēgto līgumu:

  • Valsts institūcijām tikai likumu un valsts normatīvo aktu prasību izpildei;
  • Organizācijām un institūcijām līguma izpildes ietvaros;
  • Atsevišķos gadījumos par personas datu apstrādātājiem var tikt piesaistīti tikai tādi pakalpojumu sniedzēji, kuri garantē īstenot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus tādā veidā, lai apstrādē nodrošinātu datu subjektu tiesību aizsardzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Jūsu personas dati netiks nosūtīti trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

Personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai iepriekš definētiem nolūkiem un tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams iepriekš norādīto nolūku sasniegšanai, SIA “JA mēbeles” interešu aizsardzībai, vai atbilstoši piemērojamos likumos noteiktajam termiņa ierobežojumam. Pēc datu izmantošanas termiņa beigām tie tiek dzēsti vai arhivēti.
Personu dati ir ierobežotas piekļuves informācija, kurai piekļūt var tikai tie darbinieki, kuriem ir pilnvarojums, vai piekļuve šiem datiem ir nepieciešama, lai veiktu darba uzdevumu izpildi. Visi darbinieki, kas saņēmuši deleģējumu/pilnvarojumu strādāt ar fizisko personu datiem tiek atbilstoši apmācīti, lai spētu aizsargāt datu subjekta tiesības.

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Jums ir tiesības saņemt no SIA “JA mēbeles” apstiprinājumu par to, vai tiek vai netiek apstrādāti Jūsu personas dati, ja vien Jūsu rīcībā jau nav attiecīgā informācija. Jums ir tiesības pieprasīt savu datu labošanu, dzēšanu un apstrādes ierobežošanu, iebilst pret apstrādi, kā arī jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu.

INFORMĀCIJAS DROŠĪBA

SIA “JA mēbeles” īsteno un uztur atbilstošus administratīvus, fiziskus, tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu Jūsu sniegtos personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšanu, nozaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi tiem.

PRIVĀTUMA POLITIKAS PAPILDINĀJUMI

SIA “JA mēbeles” ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju mājas lapā www.jamebeles.lv.

JŪSU PIEKRIŠANA ŠAI PRIVĀTUMA POLITIKAI

Nododot SIA “JA mēbeles” savus personas datus, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem.

KONTAKTINFORMĀCIJA

SIA “JA mēbeles” kontaktinformācija ir atrodama mājas lapas www.jamebeles.lv sadaļā Kontakti.

Scroll to Top